Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

क्रम दीपिका प्रथमः 1

॥श्रीः॥ क्रमदीपिका  1 प्रथमः   श्रीमद्भगवत्श्रीकृष्णाराधननिरूपणप्रवण आगमनिबन्धः विद्याविनोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्यकृतविवरणसहिता (१) प्रथमः पटलः वेणुवादविनोदलालसं दिव्यगन्धपरिलिप्तवक्षसम् । वल्लवीहृदयवित्तहारिणं भावये कमपि गोपनन्दनम् ॥ विशिष्टशिष्टाचारानुमितश्रुतिबोधितकर्तव्यताकप्रारिप्सितप्रतिबन्धकदुरितनिवृत्त्य्असाधारणकारणमिष्टदेवताऽनुस्मरणपूर्वकं मङ्गलमाशीर्व्याजेन कृतं शिष्यशिक्षार्थमादौ निबध्नाति कलात्तमायेत्यादिना । कलात्तमायालवकात्तमूर्तिः कलक्वणद्वेणुनिनादरम्यः । श्रितो हृदि व्याकुलयंस्त्रिलोकीं श्रियेऽस्तु गोपीजनवल्लभो वः ॥ १.१ ॥ गोपीजनवल्लभो युष्माकं श्रिये

नीति शतक 

  ॥ नीतिशतकं भर्तृहरिकृत ॥ दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये । स्वानुभूत्येकनामाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ १॥ यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः । अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक् तां च तं च मदनं च इमां च मां च ॥

शनि कवच

शनि कवच

II शनि कवच II  या स्तोत्र पठणाने आपल्या जीवनातील त्रास संकटे दुःख यांचा नाश होतो . तसेच जन्मकुंडली मधील शनिग्रहाची अशुभ स्थिती , साडेसाती , शनि ग्रह अशुभ भ्रमण इत्यादीं मुळे होणारे शारीरिक – मानसिक त्रास व अशुभ फळ नष्ट

हठ योग घेरंड संहिता

हठ योग घेरंड संहिता <१.०।१> आदीश्वराय प्रणनामि तस्मै ! <१.०।२> येनोपदिष्टा हठयोगविद्या ! <१.०।३> विराजते प्रोन्नतराजयोगम् ! <१.०।४> आरोढुमिच्छोरधिरोहिणीव !!१.०! <१.१।१> एकदा चण्डकापालिर्गत्वा घेरण्डकुट्टिरम् ! <१.१।२> प्रणम्य विनयाद्भक्त्या घेरण्डं परिपृच्छ्हति !!१.१! <१.२।१> चण्डकापालिरुवाच घटस्थयोगं योगेश तत्त्वज्ञानस्य कारणम् ! <१.२।२> इदानीं

परशुराम कल्प सूत्र

परशुरामकल्पसूत्र १. खण्ड: दीक्षाविधि अथातो दीक्षां व्याख्यास्यामः ॥ १.१ ॥ भगवान् परमशिवभट्टारकः श्रुत्याद्यष्टादशविद्याः सर्वाणि दर्शनानि लीलया तत्तदवस्थापन्नः प्रणीय, संविन्मय्या भगवत्या भैरव्या स्वात्माभिन्नया पृष्टः पञ्चभिः मुखैः पञ्चाम्नायान् परमार्थसारभूतान् प्रणिनाय ॥ १.२ ॥ तत्रायं सिद्धान्तः ॥ १.३ ॥ षट्त्रिंशत्तत्त्वानि विश्वम् ॥ १.४

पञ्चतन्त्रं panchatantra

PANCHATANTRAM TRANSLATION MITRA BHEDA- SECTION ONE SHREEVISHNUSHARMAPRANEETAM PANCHATANTRAM श्रीविष्णुशर्मप्रणीतं पञ्चतन्त्रं SANSKRIT TEXT WITH ENGLISH COMMENTARY by TEJASVINI FIVE COURSES OF ACTION PRESCRIBED IN THE ADMINISTRATIVE SCIENCE {ANCIENT WISDOM} INTRODUCTION Salutations to the great PARAMAHAMSA who only saw divinity everywhere in

श्री दत्तात्रेय तन्त्रम्

॥ श्रीदत्तात्रेयतन्त्रम् ॥ अथ प्रथमः पटलः । ईश्वरदत्तात्रेयसंवादः श्रीदत्तात्रेय उवाच कैलाशशिखरासीनं देवदेव महेश्वरम् जगद्गुरुम् दत्तात्रेयस्तु पप्रच्छ शङ्करं लोकशङ्करम् ॥ १॥ कृताञ्जलिपुटो भूत्वाऽपृच्छत् पृच्छते स भक्तवत्सलम् । भक्तानां च हितार्थाय तन्त्रकल्पश्च कथ्यताम् कल्पतन्त्रं प्रकथ्यताम् ॥ २॥ कलौ सिद्धं महाकृत्यं सिद्धिप्रदं कल्पं

Don`t copy text!