Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

श्रीकामाक्षी शरणपंचक

श्रीकामाक्षी शरणपंचक स्तोत्र श्रीकामाक्षे तव शरणम्‌ । भो करूणाक्षे तव शरणम्‌ । अलक्ष लक्षे सर्व साक्षे । मंगलाक्षे तव शरणम्‌ ॥१॥ आदीमाते तव शरणम्‌ । दुर्गे शांते तव शरणम्‌ ॥२॥ विश्वपालके तव शरणम्‌ । विश्वचालके तव शरणम्‌ । भक्तरक्षके मोक्षदायके

श्री गणपति अथर्वशीर्ष

गणपति अथर्वशीर्ष ॐ नमस्ते गणपतये ॥ त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि ॥ त्वमेव केवलं कर्तासि ॥ त्वमेव केवलं धर्तासि ॥ त्वमेव केवलं हर्तासि ॥ त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि ॥ त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् ॥१॥ ऋतम् वच्मि ॥ सत्यं वच्मि ॥ २॥ अव त्वं

नवग्रह मंत्र

नवग्रह गायत्री मंत्र  सूर्य गायत्री मन्त्र — ॐ आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात् ॥ चन्द्र गायत्री मन्त्र — ॐ अमृताड्गाय विदमहे कलारुपाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात् ॥ भौम गायत्री मन्त्र — ॐ अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो भौमः

देवी अर्गला स्तोत्र

॥अथार्गलास्तोत्रम्॥ ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन / उपासना हेतू जपे विनियोगः॥ ॐ नमश्‍चण्डिकायै॥ मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥१॥ जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि। जय

देवी कीलक स्तोत्र

अथ कीलकस्तोत्रम्  ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः,  श्रीमहासरस्वती देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन / कुलदेेेवी उपासना हेेेतू  जपे विनियोगः। ॐ नमश्‍चण्डिकायै॥ मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे। श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे॥१॥ सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः॥२॥ सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि। एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण

भूमी मातृभू प्रार्थना

॥ मातृभूमी प्रार्थना ॥ नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते ॥१॥ प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्रांगभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। अजय्यां च विश्वस्य देहीश शक्तिम्

नक्षत्र नाम उपनयनादी साठी

नक्षत्र नामानि अश्विनी – चरण – १- २- ३- ४ अक्षरे – चू-चे-चो-ला चू – चंद्रचूड, चूडालेश चे – काचेश्वर, चेकितान चो – वाचोरूप ला – कलानाथ भरणी – चरण – १- २- ३- ४ अक्षरे – ली- लू- ले-

श्री राम सहस्त्रनाम स्तोत्रम्

श्री राम सहस्त्रनामस्तोत्रम् ॥ श्रीरामाय नम: ॥ अस्य श्रीरामसहस्त्रनाममालामन्त्रस्य विनायक ऋषिः अनुष्टुप् छन्द: श्रीरामो देवता महाविष्णुरिति बीजं गुणभृन्निर्गुणो महानिति शक्तिः सच्चिदानन्दविग्रह इति कीलकं श्रीरामप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । न्यासः (क) करन्यासः – ॐ श्रीरामचन्द्राय अङुष्ठाभ्यां नमः । ॐ श्रीसीतापतये तर्जनीभ्यां नमः

श्री कृष्ण सहस्‍त्रनाम स्तोत्रम्

श्री कृष्ण सहस्‍त्रनामस्तोत्रम् ॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥ ध्यानम् शिखिमुकुटविशेषं नीलपद्माङ्गदेशं विधुमुखकृतकेशं कौस्तुभापीतवेशम् । मधुररवकलेशं शं भजे भ्रातुशेषं व्रजजनवनितेशं माधवं राधिकेशम् ॥ स्तोत्रम् कृष्णः श्रीवल्लभः शार्ङ्गी विष्वक्सेनः स्वसिद्धिदः । क्षीरोदधामा व्यूहेशः शेषशायी जगन्मयः ॥ १ ॥ भक्तिगम्यस्‍त्रयीमूर्तिर्भारार्तवसुधास्तुतः । देवदेवो दयासिन्धुर्देवो देवशिखामणिः

Don`t copy text!