श्री दुर्गा अष्टोत्तरशत नाम

॥श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥ ॥ ॐ श्री दुर्गायै नमः ॥ ईश्वर उवाच । शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने । यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती ॥१॥ ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी । आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी ॥२॥ पिनाकधारिणी चित्रा

%d bloggers like this: