Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

रेणुका सहस्त्रनाम स्तोत्र मराठी

रेणुका 1000 नाम स्तोत्र श्रीरेणुका सहस्त्रनाम स्तोत्र श्री गणेशाय नमः । श्रीसरस्वत्यै नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । श्रीरेणुकायै नमः । वन्दू प्रथमारंभी गौरीपुत्र । आम्हा जयाचे कृपाछत्र । लाभलियावरी पवित्र । ग्रंथ पावन लिहू प्रेमे ॥ १ ॥ शारदामाता जगज्जननी

शिवकृत ललिता सहस्रनाम स्तोत्र1

  श्री महाभागवत पुराणोक्त शिवकृत ललिता सहस्रनाम स्तोत्रम् ॐ श्री गणेशाय नमः ऊँ श्री शिव उवाच अनाद्या परमा विद्या प्रधाना प्रकृतिः परा | प्रधानपुराषाराध्या प्रधानपुरूषेश्वरी ||१ || प्राणात्मिका प्राणशक्तिः सर्वप्राणहितैषिणी | उमा चोत्तमकेशिन्युत्तमा चोन्मत्तभैरवी ||२|| उर्वशी चोन्नता चोग्रा महोग्राचोन्नतस्तनी |

रेणुका अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र

॥ श्रीरेणुका अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥ ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ ॥ श्री भगवत्यै रेणुकाजगदम्बायै नमोनमः ॥ ॐ अस्य श्री रेणुका देव्यष्टोत्तरशत नामस्तोत्रमहामन्त्रस्य शाण्डिल्य महर्षिः , अनुष्टुप् छन्दः , श्रीजगदम्बा रेणुका देवता , ॐ बीजं , नमः शक्तिः , ॐ महादेवीति कीलकं

दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्र

।। श्री दुर्गासहस्रनामस्तोत्रम् ।। ।। श्री गणेशाय नमः ।। ।। श्री दुर्गायै नमः ।। नारद उवाच – कुमार गुणगम्भीर देवसेनापते प्रभो । सर्वाभीष्टप्रदं पुंसां सर्वपापप्रणाशनम् ।। १।। गुह्याद्गुह्यतरं स्तोत्रं भक्तिवर्धकमञ्जसा । मङ्गलं ग्रहपीडादिशान्तिदं वक्तुमर्हसि ।। २।। स्कन्द उवाच – शृणु नारद

श्री लक्ष्मी सहस्त्रनाम स्तोत्रम्

श्री लक्ष्मी सहस्त्रनामस्तोत्रम् ध्यानम् भूयाद्भूयो द्विपद्माभयवरदकरा तप्तकार्तस्वराभा शुभ्राभ्राभेभयुग्मद्वयकरधृतकुम्भाद्भिरासिच्यमाना । रक्तौघाबद्धमौलिर्विमलतरदुकूलार्तवालेपनाढ्या पद्माक्षी पद्मनाभोरसि कृतवसतिः पद्मगा श्रीः श्रियै नः ॥ स्तोत्रम्‌ श्रीः पद्मा प्रकृतिः सत्त्वा शान्ता चिच्छक्तिरव्यया । केवला निष्कला शुद्धा व्यापिनी व्योमविग्रहा ॥१॥ व्योमपद्मकृताधारा परा व्योमामृतोद्भवा । निर्व्योमा व्योममध्यस्था पञ्चव्योमपदाश्रिता ॥२॥

श्री ललिता सहस्र नामावलीः

श्री ललिता सहस्रनामावलीः १. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः २. श्रीमहाराज्ञै नमः ३. श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः ४. चिदग्निकुण्डसंभूतायै नमः ५. देवकार्यसमुद्यतायै नमः ६. ॐ उद्यद्भानुसहस्राभायै नमः ७. चतुर्बाहुसमन्वितायै नमः ८. रागस्वरूपपाशाढ्यायै नमः ९. क्रोधाकाराङकुशोज्ज्वलायै नमः १०. मनोरूपेक्षुकोदण्डायै नमः ११. पंचतन्मात्रसायकायै

श्रीगौर्यष्टोत्तरशतनामावलिः

॥ श्रीगौर्यष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ ॐ गौर्यै नमः । ॐ गोजनन्यै नमः । ॐ विद्यायै नमः । ॐ शिवायै नमः । ॐ देव्यै नमः । ॐ महेश्वर्यै नमः । ॐ नारायणायै नमः । ॐ अनुजायै नमः । ॐ नम्रभूषणायै नमः । ॐ

श्रीकमला अष्टोत्तरशत नाम

॥ श्रीकमलाअष्टोत्तरशतनामावली ॥ श्रीमहामायायै नमः । श्रीमहालक्ष्म्यै नमः । श्रीमहावाण्यै नमः । श्रीमहेश्वर्यै नमः । श्रीमहादेव्यै नमः । श्रीमहारात्र्यै नमः । श्रीमहिषासुरमर्दिन्यै नमः । श्रीकालरात्र्यै नमः । श्रीकुहवै नमः । श्रीपूर्णायै नमः । १० आनन्दायै नमः । श्रीआद्यायै नमः ।

दुर्गा अष्टोत्तरशतनामावली

॥ दुर्गाष्टोत्तरशतनामावली ॥ ॐ सत्यायै नमः । ॐ साध्यायै नमः । ॐ भवप्रीतायै नमः । ॐ भवान्यै नमः । ॐ भवमोचन्यै नमः ।५। ॐ आर्यायै नमः । ॐ दुर्गायै नमः । ॐ जयायै नमः । ॐ आद्यायै नमः । ॐ

Don`t copy text!