देवी नामावली – अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

श्रीगौर्यष्टोत्तरशतनामावलिः

here ॥ श्रीगौर्यष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ ॐ गौर्यै नमः । ॐ गोजनन्यै नमः । ॐ विद्यायै नमः । ॐ शिवायै नमः । ॐ देव्यै नमः । ॐ महेश्वर्यै नमः । ॐ नारायणायै नमः । ॐ अनुजायै नमः । ॐ नम्रभूषणायै नमः । ॐ

श्रीकमला अष्टोत्तरशत नाम

॥ श्रीकमलाअष्टोत्तरशतनामावली ॥ श्रीमहामायायै नमः । श्रीमहालक्ष्म्यै नमः । श्रीमहावाण्यै नमः । श्रीमहेश्वर्यै नमः । श्रीमहादेव्यै नमः । श्रीमहारात्र्यै नमः । श्रीमहिषासुरमर्दिन्यै नमः । श्रीकालरात्र्यै नमः । श्रीकुहवै नमः । श्रीपूर्णायै नमः । १० आनन्दायै नमः । श्रीआद्यायै नमः ।

दुर्गा अष्टोत्तरशतनामावली

॥ दुर्गाष्टोत्तरशतनामावली ॥ ॐ सत्यायै नमः । ॐ साध्यायै नमः । ॐ भवप्रीतायै नमः । ॐ भवान्यै नमः । ॐ भवमोचन्यै नमः ।५। ॐ आर्यायै नमः । ॐ दुर्गायै नमः । ॐ जयायै नमः । ॐ आद्यायै नमः । ॐ

श्री सरस्वती सहस्त्र नाम स्तोत्र

​श्रीसरस्वती सहस्रनाम स्तोत्रम् ध्यानम् श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुःशुक्लाम्बरामल्लिका मालालालितकुन्तला प्रविलसन्मुक्तावली शोभना सर्वज्ञान निधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाङ्किता वाग्देवी वदनाम्बुजा वसतुमे त्रैलोक्यमाता शुभा॥१॥ श्री नारद उवाच भगवन् परमेशान सर्वलोकैक नायक। कथं सरस्वती साक्षात्प्रसन्ना परमेष्ठिनः॥२॥ कथं देव्या महावाण्या सतत्प्राप सुदुर्लभम्। एतन्मे वद तत्वेन महायोगीश्वर प्रभो॥३॥ श्रीसनत्कुमार उवाच

श्री दुर्गा अष्टोत्तरशत नाम

॥श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥ ॥ ॐ श्री दुर्गायै नमः ॥ ईश्वर उवाच । शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने । यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती ॥१॥ ॐ सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी । आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी ॥२॥ पिनाकधारिणी चित्रा