Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

श्रीहनुमत्सहस्रनामावलिः

॥ श्रीहनुमत्सहस्रनामावलिः अथवा आन्जनेयसहस्रनामावलिः ॥ ॐ हनुमते नमः । श्रीप्रदाय । वायुपुत्राय । रुद्राय । नयाय । अजराय । अमृत्यवे । वीरवीराय । ग्रामवासाय । जनाश्रयाय । धनदाय । निर्गुणाकाराय । वीराय । निधिपतये । मुनये । पिङ्गाक्षाय । वरदाय

श्रीहनुमत् अष्टोत्तरशत

॥ श्रीहनुमदष्टोत्तरशतनामस्तोत्रनामावलिः ॥ श्रीपराशर उवाच । अन्यस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि रामप्रोक्तं महामुने । अष्टोत्तरशतं नाम्नां हनुमत्प्रतिपादकम् ॥ ॐ अस्य श्रीहनुमदष्टोत्तरशतदिव्यनामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः । अनुष्टुप्छन्दः । श्रीहनुमान् देवता । मारुतात्मज इति बीजम् । अञ्जनासूनुरिति शक्तिः । वायुपुत्रेति कीलकम् । मम श्रीहनुमत्प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः

श्रीहनुमान सहस्रनाम स्तोत्र

॥ श्री हनुमत्सहस्रनामस्तोत्रं च ॥ ऋषय ऊचुः । ऋषे लोहगिरिं प्राप्तः सीताविरहकातरः । भगवान् किं व्यधाद्रामस्तत्सर्वं ब्रूहि सत्वरम् ॥ वाल्मीकिरुवाच । मायामानुष देहोऽयं ददर्शाग्रे कपीश्वरम् । हनुमन्तं जगत्स्वामी बालार्कसम तेजसम् ॥ स सत्वरं समागम्य साष्टाङ्गं प्रणिपत्य च । कृताञ्जलिपुटो भूत्वा

श्रीमद् आञ्जनेय अष्टोत्तरशत नामावली

॥ श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनामावली ॥ ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् । वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॥ ॐ आञ्जनेयाय नमः । ॐ महावीराय नमः । ॐ हनूमते नमः । ॐ मारुतात्मजाय नमः । ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः । ॐ सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः ।

Don`t copy text!