Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

सूर्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र

॥ श्रीसूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥ सूर्य बीज मन्त्र – ॥ ॐ ह्राँ ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः ॥ श्रीगणेशाय नमः । वैशम्पायन उवाच । शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः । क्षणं च कुरु राजेन्द्र गुह्यं वक्ष्यामि ते हितम् ॥ १॥ धौम्येन तु यथा

चन्द्र अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र

॥ श्रीचन्द्राष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥ चन्द्र बीज मन्त्र — ॥ ॐ श्राँ श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः ॥ श्रीमान् शशधरश्चन्द्रो ताराधीशो निशाकरः । सुधानिधिः सदाराध्यः सत्पतिः साधुपूजितः ॥ १॥ जितेन्द्रियो जगद्योनिः ज्योतिश्चक्रप्रवर्तकः । विकर्तनानुजो वीरो विश्वेशो विदुषाम्पतिः ॥ २॥ दोषाकरो दुष्टदूरः पुष्टिमान्

मंगळ अष्टोत्तरनाम स्तोत्र

॥ अङ्गारक अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र ॥ मङ्गल बीज मन्त्र — ॥ ॐ क्राँ क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः ॥ महीसुतो महाभागो मंगळो मंगळप्रदः । महावीरो महाशूरो महाबलपराक्रमः ॥ १॥ महारौद्रो महाभद्रो माननीयो दयाकरः । मानजोऽमर्षणः क्रूरः तापपापविवर्जितः ॥ २॥ सुप्रतीपः सुताम्राक्षः

बुध अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र

॥ बुध अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र ॥ बुध बीज मन्त्र — ॥ ॐ ब्राँ ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः ॥ बुधो बुधार्चितः सौम्यः सौम्यचित्तः शुभप्रदः । दृढव्रतो दृढबल श्रुतिजालप्रबोधकः ॥ १॥ सत्यवासः सत्यवचा श्रेयसाम्पतिरव्ययः । सोमजः सुखदः श्रीमान् सोमवंशप्रदीपकः ॥ २॥ वेदविद्वेदतत्त्वज्ञो

गुरू अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र

॥ गुरू अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र ॥ गुरु बीज मन्त्र — ॥ ॐ ग्राँ ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः ॥ गुरुर्गुणवरो गोप्ता गोचरो गोपतिप्रियः । गुणी गुणवतांश्रेष्ठो गुरूणाङ्गुरुरव्ययः ॥ १॥ जेता जयन्तो जयदो जीवोऽनन्तो जयावहः । आङ्गीरसोऽध्वरासक्तो विविक्तोऽध्वरकृत्परः ॥ २॥ वाचस्पतिर् वशी

शुक्र अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र

॥ शुक्र अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र ॥ शुक्र बीज मन्त्र — ॥ ॐ द्राँ द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः ॥ शुक्रः शुचिः शुभगुणः शुभदः शुभलक्षणः । शोभनाक्षः शुभ्ररूपः शुद्धस्फटिकभास्वरः ॥ १॥ दीनार्तिहारको दैत्यगुरुः देवाभिवन्दितः । काव्यासक्तः कामपालः कविः कल्याणदायकः ॥ २॥ भद्रमूर्तिर्भद्रगुणो

शनि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र

॥ शनि अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र ॥ शनि बीज मन्त्र — ॐ प्राँ प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ॥ शनैश्चराय शान्ताय सर्वाभीष्टप्रदायिने । शरण्याय वरेण्याय सर्वेशाय नमो नमः ॥ १॥ सौम्याय सुरवन्द्याय सुरलोकविहारिणे । सुखासनोपविष्टाय सुन्दराय नमो नमः ॥ २॥ घनाय घनरूपाय

राहु अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्र

॥ राहु अष्टोत्तरशतनामस्तोत्र ॥ राहु बीज मन्त्र — ॥ ॐ भ्राँ भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः ॥ शृणु नामानि राहोश्च सैंहिकेयो विधुन्तुदः । सुरशत्रुस्तमश्चैव फणी गार्ग्यायणस्तथा ॥ १॥ फणिर्गार्ग्यायनस्तथा सुरागुर्नीलजीमूतसङ्काशश्च चतुर्भुजः । सुरारिर्नील खड्गखेटकधारी च वरदायकहस्तकः ॥ २॥ शूलायुधो मेघवर्णः

केतु अष्टोत्तरशत नाम स्तोत्र

॥ केतु अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥ केतु बीज मन्त्र — ॥ ॐ स्राँ स्रीं स्रौं सः केतवे नमः ॥ शृणु नामानि जप्यानि केतो रथ महामते । केतुः स्थूलशिराश्चैव शिरोमात्रो ध्वजाकृतिः ॥ १॥ नवग्रहयुतः सिंहिकासुरीगर्भसम्भवः । महाभीतिकरश्चित्रवर्णो वै पिंगळाक्षकः ॥ २॥ स फलोधूम्रसंकाषः

Don`t copy text!