Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

सुदर्शन अष्टोत्तरशत नामस्तोत्रम्

सुदर्शनाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् ॥श्रीः॥ सुदर्शनश्चक्रराजः तेजोव्यूहो महाद्युतिः । सहस्रबाहुर्दीप्ताङ्गः अरुणाक्षः प्रतापवान् ॥१॥ अनेकादित्यसङ्काशः प्रोद्यज्ज्वालाभिरञ्जितः । सौदामिनीसहस्राभः मणिकुण्डलशोभितः ॥२॥ पञ्चभूतमनोरूपो षट्कोणान्तरसंस्थितः । हरान्तः करणोद्भूतरोषभीषणविग्रहः ॥३॥ हरिपाणिलसत्पद्मविहारारमनोहरः । श्राकाररूपस्सर्वज्ञः सर्वलोकार्चितप्रभुः ॥४॥ चतुर्दशसहस्रारः चतुर्वेदमयोऽनलः । भक्तचान्द्रमसज्योतिः भवरोगविनाशकः ॥५॥ रेफात्मको मकारश्च रक्षोसृग्रूषिताङ्गकः । सर्वदैत्यग्रीवनालविभेदनमहागजः ॥६॥ भीमदंष्ट्रोज्ज्वलाकारो

श्रीसुदर्शन अष्टोत्तरशत नामावली

॥ श्रीसुदर्शनाष्टोत्तर शतनामावली ॥ ॐ श्री सुदर्शनाय नमः । ॐ चक्रराजाय नमः । ॐ तेजोव्यूहाय नमः । ॐ महाद्युतये नमः । ॐ सहस्र-बाहवे नमः । ॐ दीप्ताङ्गाय नमः । ॐ अरुणाक्षाय नमः । ॐ प्रतापवते नमः । ॐ अनेकादित्य-संकाशाय नमः

यम चतुर्दश नामावली

यम चतुर्दश नामावली

यम चतुर्दश नामावली श्री यमाय नमः श्री धर्मराजाय नमः श्री मृत्यवे नमः श्री अन्तकाय नमः श्री वैवस्वताय नमः श्री कालाय नमः श्री सर्वभूतक्षयाय नमः श्री औदुम्बराय नमः श्री दघ्नाय नमः श्री नीलाय नमः श्री परमेष्ठीने नमः श्री वृकोदराय नमः श्री

Don`t copy text!