श्री सद्‌गुरु नामावली – अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

श्रीस्वामी समर्थ अष्टोत्तरशत नामावली

see ।। अथ श्रीस्वामी समर्थ अष्टोत्तरशत नामावली ॥ ॐ दिगम्बराय नमः । ॐ वैराग्याम्बराय नमः । ॐ ज्ञानाम्बराय नमः । ॐ स्वानन्दाम्बराय नमः । ॐ अतिदिव्यतेजाम्बराय नमः । ॐ काव्यशक्तिप्रदायिने नमः । ॐ अमृतमन्त्रदायिने नमः । ॐ दिव्यज्ञानदत्ताय नमः । ॐ