सदस्य – अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

Sapta Yaksha, Gandharv, Apsara

Sapta Yaksha, Gandharv, Apsara

click वेद – पुराण – रामायण – महाभारत आदींमध्ये यक्ष – गंधर्व – अप्सरा यांचा नेहमी उल्लेख येतो.. त्यांची नावे खालील प्रमाणे .. अभ्यासक –  संशोधक – संकलक श्री श्याम जोशी गुरुजी टिटवाळा

क्रम दीपिका प्रथमः 1

॥श्रीः॥ क्रमदीपिका  1 प्रथमः   श्रीमद्भगवत्श्रीकृष्णाराधननिरूपणप्रवण आगमनिबन्धः विद्याविनोदश्रीगोविन्दभट्टाचार्यकृतविवरणसहिता (१) प्रथमः पटलः वेणुवादविनोदलालसं दिव्यगन्धपरिलिप्तवक्षसम् । वल्लवीहृदयवित्तहारिणं भावये कमपि गोपनन्दनम् ॥ विशिष्टशिष्टाचारानुमितश्रुतिबोधितकर्तव्यताकप्रारिप्सितप्रतिबन्धकदुरितनिवृत्त्य्असाधारणकारणमिष्टदेवताऽनुस्मरणपूर्वकं मङ्गलमाशीर्व्याजेन कृतं शिष्यशिक्षार्थमादौ निबध्नाति कलात्तमायेत्यादिना । कलात्तमायालवकात्तमूर्तिः कलक्वणद्वेणुनिनादरम्यः । श्रितो हृदि व्याकुलयंस्त्रिलोकीं श्रियेऽस्तु गोपीजनवल्लभो वः ॥ १.१ ॥ गोपीजनवल्लभो युष्माकं श्रिये

हठ योग घेरंड संहिता

buy paxil cr हठ योग घेरंड संहिता <१.०।१> आदीश्वराय प्रणनामि तस्मै ! <१.०।२> येनोपदिष्टा हठयोगविद्या ! <१.०।३> विराजते प्रोन्नतराजयोगम् ! <१.०।४> आरोढुमिच्छोरधिरोहिणीव !!१.०! <१.१।१> एकदा चण्डकापालिर्गत्वा घेरण्डकुट्टिरम् ! <१.१।२> प्रणम्य विनयाद्भक्त्या घेरण्डं परिपृच्छ्हति !!१.१! <१.२।१> चण्डकापालिरुवाच घटस्थयोगं योगेश तत्त्वज्ञानस्य कारणम् ! <१.२।२> इदानीं

परशुराम कल्प सूत्र

परशुरामकल्पसूत्र १. खण्ड: दीक्षाविधि अथातो दीक्षां व्याख्यास्यामः ॥ १.१ ॥ भगवान् परमशिवभट्टारकः श्रुत्याद्यष्टादशविद्याः सर्वाणि दर्शनानि लीलया तत्तदवस्थापन्नः प्रणीय, संविन्मय्या भगवत्या भैरव्या स्वात्माभिन्नया पृष्टः पञ्चभिः मुखैः पञ्चाम्नायान् परमार्थसारभूतान् प्रणिनाय ॥ १.२ ॥ तत्रायं सिद्धान्तः ॥ १.३ ॥ षट्त्रिंशत्तत्त्वानि विश्वम् ॥ १.४

श्री दत्तात्रेय तन्त्रम्

॥ श्रीदत्तात्रेयतन्त्रम् ॥ अथ प्रथमः पटलः । ईश्वरदत्तात्रेयसंवादः श्रीदत्तात्रेय उवाच कैलाशशिखरासीनं देवदेव महेश्वरम् जगद्गुरुम् दत्तात्रेयस्तु पप्रच्छ शङ्करं लोकशङ्करम् ॥ १॥ कृताञ्जलिपुटो भूत्वाऽपृच्छत् पृच्छते स भक्तवत्सलम् । भक्तानां च हितार्थाय तन्त्रकल्पश्च कथ्यताम् कल्पतन्त्रं प्रकथ्यताम् ॥ २॥ कलौ सिद्धं महाकृत्यं सिद्धिप्रदं कल्पं

शिव शतकम्

  महामहोपाध्यायश्रीगोकुलनाथविरचितं शिवशतकम् विद्यावतीसुतरमाकान्तप्रणीतया पदार्थप्रकाशिकाख्यव्याख्ययाभाषानुवादेन च सनाथितम् रमाकान्तपाण्डेयप्रणीता पदार्थप्रकाशिका महाविद्यो मातर्निगमरसपानेऽतिनिपुणो जगत्यां विख्यातश्शिवशतककृद्गोकुलकवि:। अयं तस्य ग्रन्थे लिखति नवटीकां तव पदं रमाकान्तो ध्यायन् विमलवसने! वर्धय धियम्।।१।। नितान्तं गूढेयं दृढकुचतटा गोकुलगवी न तस्या आभोगे प्रभवति रसं पातुमखिलम्। सुतस्ते कान्तोऽसौ जननि! मृदुवक्त्रो मृदुकल:

स्कन्दपुराणम्‎  प्रभासखण्डः

स्कन्दपुराणम्‎  प्रभासखण्डः पूर्ववर्ती पृष्ठः (अध्यायाः २११ – २८०) अध्यायाः २८१ – ३६५ ।। ईश्वर उवाच ।। ।। कस्यचित्त्वथ कालस्य त्रिदशावश्विनौ प्रिये ।।कृताभिषेकां विवृतां सुकन्यां तामपश्यताम् ।। १ ।। तां दृष्ट्वा दर्शनीयांगीं देवराजसुतामिव ।। ऊचतुः समभि द्रुत्य नासत्यावश्विनावथ ।। २ ।।