याजुष ज्योतिषम्

॥ याजुषज्योतिषम् ॥ पञ्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिम् । दिनर्त्वयनमासाङ्गं प्रणम्य शिरसा शुचिः ॥ १॥ ज्योतिषामयनं पुण्यं प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः । विप्राणां सम्मतं लोके यज्ञकालार्थ सिद्धये ॥ २॥ वेद हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः…

योग यात्रा

१.१ यश्चक्षुर्जगतः सहस्रकरबद्धाम्नां च धामाऽर्कवन् १.१ मोक्षद्वारमपावृत्तं च रविवद्ध्वान्तान्तकृत्सूर्यवत् । १.१ आत्मा सर्वशरीरिणां सवितृवत्तिमांशुवत्कालकृत् १.१ साध्वीं नः स गिरं करोतु सविता योऽअन्यैरतुल्योपमः॥ १.२ वक्ष्यामि भूपमधिकृत्य गुणोपपन्नं १.२ विज्ञातजन्मसमयं प्रविभ्क्तभाग्यम्। १.२…

विवाह पटल

विवाह पटल  १ अज्ञातमध्यान्तसमुद्भवाय सर्वात्मने सर्वगताय तस्मै। १ प्रणम्य देवाय मनोभवाय खलीकृतं येन जगत्समग्रम्॥ २ प्रजापतिर्मन्मथ एव यस्मात्कामाद्विना न प्रभवः प्रजानाम्। २ महत्सु सूक्ष्मेषु च सोऽस्ति देवः सर्वात्मकः सर्वगतश्च यस्मात्…

वीरमित्रोदयस्य समयप्रकाशः

अथ वीरमित्रोदयस्य समयप्रकाशः । {१} श्रीगणेशाय नमः ।   कोपाटोपनटत्सटोद्भटमटद्भ्रूभीषणभ्रूकुटि भ्राम्यद्भैरवदृष्टि निर्भरनमद्दर्वीकरोर्वीधरम् । नीर्वाणारिवपुर्विपाटविकटाभोगत्रुटद्धाटक- ब्रह्माण्डोरुकटाहकोटि नृहरेरव्यादपूर्वं वपुः ॥ १ ॥ सटाग्रव्यग्रेन्दुस्रवदमृतबिन्दुप्रतिवलन्- महादैत्यारम्भम्फुरितगुरुसंरम्भरभसः । लिहन्नाशाचक्रं हुतवहशिखावद्रसनया नृसिंहो रंहोभिर्दमयतु मदंहो मदकलम् ॥…