Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

बारा राशी स्वभाव माहिती

 बारा राशी आणि स्वभाव — १ ) मेष मंगळाच्या आधिपत्याखाली येणारी राशी असून याचे प्रतीक ‘मेंढा’ आहे. या राशीत शौर्य, धाडस अगदी ओतप्रोत भरलेले असल्याने अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविणेफार आवडते. घरात, अगदी रस्त्यावरही आपला मुद्दा पटवून देण्यासाठी हे लोक हिरिरीने भांडायला

याजुष ज्योतिषम्

॥ याजुषज्योतिषम् ॥ पञ्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिम् । दिनर्त्वयनमासाङ्गं प्रणम्य शिरसा शुचिः ॥ १॥ ज्योतिषामयनं पुण्यं प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः । विप्राणां सम्मतं लोके यज्ञकालार्थ सिद्धये ॥ २॥ वेद हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः । तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान् ॥

पञ्च सायकः – ज्योतिरीश्वरेण

कविशेखरेतिबिरुदवता  ज्योतिरीश्वरेण  विरचितः पञ्चसायकः । प्रथमः सायकः । मङ्गलाचरणम्‌ । रतिपरिमलसिन्धुः कामिनीकेलिबन्धु- र्विहितभुवनमोदः सेव्यमानप्रमोदः । जयति मकरकेतुर्मोहनस्यैकहेतु- र्विरचितबहुसेवः कामिभिः कामदेवः ॥ १ ॥ ग्रन्थकर्तुरात्मपरिचयप्रदर्शनम्‌ । अस्ति प्रत्यहमर्थितापहरणप्रीत्यैकदीक्षागुरुः श्रीकण्ठार्चनतत्परो भुवि चतुःषष्टेः कलानां निधिः । सङ्गीतागमसत्प्रमेयरचनाचातुर्यचिन्तामणिः प्रख्यातः कविशेखराङ्कितपदः श्रीज्योतिरीशः कृती ॥ २

योग यात्रा

१.१ यश्चक्षुर्जगतः सहस्रकरबद्धाम्नां च धामाऽर्कवन् १.१ मोक्षद्वारमपावृत्तं च रविवद्ध्वान्तान्तकृत्सूर्यवत् । १.१ आत्मा सर्वशरीरिणां सवितृवत्तिमांशुवत्कालकृत् १.१ साध्वीं नः स गिरं करोतु सविता योऽअन्यैरतुल्योपमः॥ १.२ वक्ष्यामि भूपमधिकृत्य गुणोपपन्नं १.२ विज्ञातजन्मसमयं प्रविभ्क्तभाग्यम्। १.२ अज्ञातसूतिमथवाऽविदितैष्य भाग्यं १.२ सामुद्रयात्रिकनिमित्तशतैः पृथूक्तैः॥ १.३ कर्मऽन्यजन्मजनितं[K.न्यजन्मनि कृतं] सदसच्च दैवं

विवाह पटल

विवाह पटल  १ अज्ञातमध्यान्तसमुद्भवाय सर्वात्मने सर्वगताय तस्मै। १ प्रणम्य देवाय मनोभवाय खलीकृतं येन जगत्समग्रम्॥ २ प्रजापतिर्मन्मथ एव यस्मात्कामाद्विना न प्रभवः प्रजानाम्। २ महत्सु सूक्ष्मेषु च सोऽस्ति देवः सर्वात्मकः सर्वगतश्च यस्मात् ॥ ३ यस्मात्परन्नापरमस्ति किञ्चित्सौक्ष्म्यान्महत्वाच्च यतश्च नान्यत् । ३ तेनेदमेकेन मनोभवेन

वीरमित्रोदयस्य समयप्रकाशः

अथ वीरमित्रोदयस्य समयप्रकाशः । {१} श्रीगणेशाय नमः ।   कोपाटोपनटत्सटोद्भटमटद्भ्रूभीषणभ्रूकुटि भ्राम्यद्भैरवदृष्टि निर्भरनमद्दर्वीकरोर्वीधरम् । नीर्वाणारिवपुर्विपाटविकटाभोगत्रुटद्धाटक- ब्रह्माण्डोरुकटाहकोटि नृहरेरव्यादपूर्वं वपुः ॥ १ ॥ सटाग्रव्यग्रेन्दुस्रवदमृतबिन्दुप्रतिवलन्- महादैत्यारम्भम्फुरितगुरुसंरम्भरभसः । लिहन्नाशाचक्रं हुतवहशिखावद्रसनया नृसिंहो रंहोभिर्दमयतु मदंहो मदकलम् ॥ २ ॥ संसारध्वंसिकंसप्रमुखसुररिपुप्रांशुवशावतसभ्रंशी वंशीधरो वः प्रचुरयतु चिरं शं स राधारिरंसी

जैमिनीय गृह्यसूत्रम्

जैमिनीयगृह्यसूत्रम् १.१ अथातोऽग्निं प्रणोष्यन्प्रागुदक्प्रवणमभ्युक्ष्य स्थणिडलं लक्षणं कुर्यान्मध्ये प्राचीं रेखामुल्लिख्योदीचीं च संहितां पश्चात्तिस्रो मध्ये प्राच्योऽभ्युक्ष्याग्निं प्रतिष्ठापयेद्भूर्भुवः स्वरिति लक्षणावृदेषा सर्वत्राथातः पाकयज्ञान्व्याख्यास्यामो हुतोऽहुतः प्रहुतः प्राशित इति तेषामेकाग्नौ होमो नित्ये यज्ञोपवीतोदकाचमने दर्शपूर्णमासतन्त्राः स्नतन्त्रा वा दक्षिणतोऽग्नेः पूर्णपात्रमुपनिदधाति स्रुवं चापां पूर्णमुत्तरतोऽग्नेरिध्माबहिर्देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां

लगध काल ज्ञान

लगध काल ज्ञान पञ्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षं प्रजापतिम् । दिनर्त्वयनमासाङ्गं प्रणम्य शिरसा शुचिः ॥ १ ॥ प्रणम्य शिरसा कालमभिवाद्य सरस्वतीम् । कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगधस्य महात्मनः ॥ २ ॥ ज्योतिषामयनं कृत्स्नं प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वशः । विप्राणां सम्मतं लोके यज्ञकालार्थसिद्धये ॥ ३ ॥ निरेकं द्वादशार्धाब्दं द्विगुणं

Don`t copy text!