Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

नक्षत्र नाम उपनयनादी साठी

नक्षत्र नामानि अश्विनी – चरण – १- २- ३- ४ अक्षरे – चू-चे-चो-ला चू – चंद्रचूड, चूडालेश चे – काचेश्वर, चेकितान चो – वाचोरूप ला – कलानाथ भरणी – चरण – १- २- ३- ४ अक्षरे – ली- लू- ले-

Sapta Yaksha, Gandharv, Apsara

Sapta Yaksha, Gandharv, Apsara

वेद – पुराण – रामायण – महाभारत आदींमध्ये यक्ष – गंधर्व – अप्सरा यांचा नेहमी उल्लेख येतो.. त्यांची नावे खालील प्रमाणे .. अभ्यासक –  संशोधक – संकलक श्री श्याम जोशी गुरुजी टिटवाळा

परशुराम कल्प सूत्र

परशुरामकल्पसूत्र १. खण्ड: दीक्षाविधि अथातो दीक्षां व्याख्यास्यामः ॥ १.१ ॥ भगवान् परमशिवभट्टारकः श्रुत्याद्यष्टादशविद्याः सर्वाणि दर्शनानि लीलया तत्तदवस्थापन्नः प्रणीय, संविन्मय्या भगवत्या भैरव्या स्वात्माभिन्नया पृष्टः पञ्चभिः मुखैः पञ्चाम्नायान् परमार्थसारभूतान् प्रणिनाय ॥ १.२ ॥ तत्रायं सिद्धान्तः ॥ १.३ ॥ षट्त्रिंशत्तत्त्वानि विश्वम् ॥ १.४

अकुलवीर तन्त्रम्

॥ अकुलवीर तन्त्रम् ॥ श्रीमच्छन्दपादकेभ्यो नमः । श्रीमीनसहजनन्दं स्वकीयाङ्गसमुद्भवम् । सर्वमाधारगम्भीरमचलं व्यपकं परम् । अथातः सम्प्रवयामि अकुलवीरं महद्भूतम् । गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं सिद्धसद्भावसन्ततिः ॥ १॥ अनग्रहाय लोकानां सिद्धनाथेन भाषितम् । गोपनीयं प्रयत्नेन यदीच्छन् शाश्वतं पदम् ॥ २॥ संसारार्णवमग्नातां भूतानां महदाश्रयम्

शतपथ ब्राह्मणम् 10

शतपथ ब्राह्मणम् 10 १३.१.१.[१] ब्रह्मौदनं पचति रेत एव तद्धत्ते यदाज्यमुच्छिष्यते तेन रशनामभ्यज्यादत्ते तेजो वा आज्यं प्राजापत्योऽश्वः प्रजापतिमेव तेजसा समर्धयत्यपूतो वा एषोऽमेध्यो यदश्वः १३.१.१.[२] दर्भमयी रशना भवति पवित्रं वै दर्भाः पुनात्येवैनं पूतमेवैनम् मेध्यमालभते १३.१.१.[३] अश्वस्य वा आलब्धस्य रेत उदक्रामत्तत्सुवर्णं हिरण्यमभवद्यत्सुवर्णं हिरण्यं

शतपथ ब्राह्मणम् 3

३.९.४.[२५] अथ निग्राभ्याभ्यो ग्रहान्विगृह्णते । आपो ह वै वृत्रं जघ्नुस्तेनैवैतद्वीर्येणापः स्यन्दन्ते स्यन्दमानानां वै वसतीवरीर्गृह्णाति वसतीवरीभ्यो निग्राभ्या निग्राब्याभ्यो ग्रहान्विगृह्णते तेनैवैतद्वीर्येण ग्रहान्विगृह्णते होतृचमसाद्योषा वा ऋग्घोता योषायै वा इमाः प्रजाः प्रजायन्ते तदेनमेतस्यै योषाया ऋचो होतुः प्रजनयति तस्माद्धोतृचमसात् ४.१.१.[१] प्राणो ह वा अस्योपांशुः ।

यज्ञ प्रायश्चित्त सूत्र

यज्ञ प्रायश्चित्त सूत्र (१.१७१।१) ओं नमोऽथर्ववेदाय ॥ (१.१७१।१२) अथातो याज्ञे कर्मणि प्रायश्चित्तानि व्याख्यास्यामो विध्यपराधे । (१.१७१।२४) सर्वत्र पुनः कार्यं कृत्वोत्तरतः प्रायश्चित्तं प्रायश्चित्तं वा कृत्वोत्तरतः समाधानम् । (१.१७१।४५) यत्पूर्वं प्रायश्चित्तं करोति गृहैः पशुभिरेवैनं समर्धयति । (१.१७१।५६) यदुत्तरतः स्वर्गेणैवैनं तल्लोकेन समर्धयति ।

Don`t copy text!