स्म्रुती – अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

याज्ञवल्क्य स्मृति

get link [आचाराध्याय] [१. उपोद्घातप्रकरणम्] योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं संपूज्य मुनयोऽब्रुवन् । वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्मानशेषतः ॥ १.१ ॥ मिथिलास्थः स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वाब्रवीन्मुनीन् । यस्मिन् देशे मृगः कृष्णस्तस्मिन् धर्मान्निबोधत ॥ १.२ ॥ पुराणन्यायमीमांसा- धर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः । वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ १.३

देवल स्मृतिः

ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः अथ देवलस्मृतिः श्रीगणेशाय नमः अथ प्रायश्चित्तवर्णनम् सिन्धुतीरे सुखासीनं देवलं मुनिसत्तमम् समेत्य मुनयः सर्वे इदं वचनमब्रुवन्  १ भगवन्म्लेच्छनीता हि कथं शुद्धिमवाप्नुयुः ब्राह्मणाः क्षत्त्रिया वैश्याः शूद्रा श्चैवानुपूर्वशः  २ कथं स्नानं कथं शौचं प्रायश्चित्तं कथं भवेत् किमाचारा भवेयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम्