गणपती , गणेश , ganapati , ganesh

friday 09 march 2012 बीजाय भालचंद्राय गणेश परमात्मने। प्रणतक्लेश नाशाय हेरंभाय नमो नम:॥ In the Veda the three deities Brahma, Brihaspati and Brahmanaspati denote one Deity. This deity is also the popular elephant-faced God worshipped in the Puranas whose tusk

नारायण बळी नागबळी माहिती

Narayana Nagbali नारायण नागबली भाग नं- 1 ॥ श्री ॥ ॥ श्री त्र्यंबकेश्वर प्रसन्नोस्तु ॥ नारायण नागबली : संततीदायक व पीडानिवारक नारायणबली व नागबली विधी हे दोन विधीचे नांव आहे. श्रीमन्नारायणादि पंचदेवतांना उद्देशून अतिश्रद्धेने दिलेले समंत्रक ओ विधीयुक्त असे जे

अथर्व वेद 2

(११,१.१ ) अग्ने जायस्वादितिर्नाथितेयं ब्रह्मौदनं पचति पुत्रकामा । (११,१.१ ) सप्तऋषयो भूतकृतस्ते त्वा मन्थन्तु प्रजया सहेह ॥१॥ (११,१.२ ) कृणुत धूमं वृषणः सखायोऽद्रोघाविता वाचमछ । (११,१.२ ) अयमग्निः पृतनाषाट्सुवीरो येन देवा असहन्त दस्यून् ॥२॥ (११,१.३ ) अग्नेऽजनिष्ठा महते वीर्याय ब्रह्मौदनाय

ऐतरेय ब्राह्मणम्

ऐतरेयब्राह्मणम् पञ्चिका १ अध्याय १ खण्डः १-६ अग्निर्वै देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा अन्या देवता आग्नावैष्णवम्पुरोळाशं निर्वपन्ति दीक्षणीयमेकादशकपालं सर्वाभ्य एवैनं तद्देवताभ्योऽनन्तरायं निर्वपन्त्यग्निर्वै सर्वा देवता विष्णुः सर्वा देवता एते वै यज्ञस्यान्त्ये तन्वौ यदग्निश्च विष्णुश्च तद्यदाग्नावैष्णवम्पुरोळाशं निर्वपन्त्यन्तत एव तद्देवानृध्नुवन्ति तदाहुर्यदेकादशकपालः पुरोळाशो द्वावग्नाविष्णू कैनयोस्तत्र

स्कंद पुराण

स्कंद पुराण नमः परमदेवाय त्रैगुण्याविजितात्मने  । सर्वतो योगरूपाय संसाराभावहेतवे  ॥ १.१ ॥ स्थितिसंरोधसर्गाणां हेतवेऽन्तःप्रसारिणे  । षड्विंशाय प्रधानाय महादेवाय धीमते  ॥ १.२ ॥ प्रजापतेर्महाक्षेत्रे गङ्गाकालिन्दिसंगमे  । प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मणो लोकवर्त्मनि  ॥ १.३ ॥ मुनयः संशितात्मानस्तपसा क्षीणकल्मषाः  । तीर्थसंप्लवनार्थाय पौर्णमास्यां कृताह्निकाः

गोरक्षशतकम्

गोरक्षशतकम् ॐ गोरक्ष-शतकं वक्ष्ये भव-पाश-विमुक्तये । आत्म-बोध-करं पुंसां विवेक-द्वार-कुञ्चिकां । । १ । । एतद्विमुक्ति-सोपानं एतत्कालस्य वञ्चनं । यद्व्यावृत्तं मनो मोहादासक्तं परमात्मनि । । २ । । द्विज-सेवित-शाखस्य श्रुति-कल्प-तरोः फलं । शमनं भव-तापस्य योगं भजति सज्जनः । । ३ ।