Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ग्रहणातील नियम

 ग्रहणातील नियम खालील नियम हे दोन्ही ( चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण ) ग्रहणासाठीचे आहेत.. ग्रहणस्पर्श होताच स्नान करावे. पर्वकालामधे देवपूजा, तर्पण, श्राध्द, जप, होम, दान करावे. पूर्वी घेतलेल्या मंत्राचे पुरश्चरण ग्रहणात करावे. ग्रहण मोक्षानंतर स्नान करावे. ग्रहणकालामध्ये (पर्वकालामधे) झोप, मलमूत्रोत्सर्ग, अभ्यंग, भोजन,

ब्रह्मज्ञानावलीमाला

ब्रह्मज्ञानावलीमाला सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत । ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥१॥ असङ्गोऽहमसङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः । सच्चिदानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥२॥ नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः । भूमानन्दस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥३॥ नित्योऽहं निरवद्योऽहं निराकारोऽहमच्युतः परमानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥४॥ शुद्धचैतन्यरूपोऽहमात्मारामोऽहमेव च । अखण्डानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥५॥ प्रत्यकचैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतेः परः । शाश्वतानन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥६॥ तत्त्वातीतः परात्माहं

गणपती , गणेश , ganapati , ganesh

friday 09 march 2012 बीजाय भालचंद्राय गणेश परमात्मने। प्रणतक्लेश नाशाय हेरंभाय नमो नम:॥ In the Veda the three deities Brahma, Brihaspati and Brahmanaspati denote one Deity. This deity is also the popular elephant-faced God worshipped in the Puranas whose tusk

ऐतरेय ब्राह्मणम्

ऐतरेयब्राह्मणम् पञ्चिका १ अध्याय १ खण्डः १-६ अग्निर्वै देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा अन्या देवता आग्नावैष्णवम्पुरोळाशं निर्वपन्ति दीक्षणीयमेकादशकपालं सर्वाभ्य एवैनं तद्देवताभ्योऽनन्तरायं निर्वपन्त्यग्निर्वै सर्वा देवता विष्णुः सर्वा देवता एते वै यज्ञस्यान्त्ये तन्वौ यदग्निश्च विष्णुश्च तद्यदाग्नावैष्णवम्पुरोळाशं निर्वपन्त्यन्तत एव तद्देवानृध्नुवन्ति तदाहुर्यदेकादशकपालः पुरोळाशो द्वावग्नाविष्णू कैनयोस्तत्र

चांगदेव पासष्टी

चांगदेव पासष्टी

चांगदेवपासष्टी – चांगदेव स्वस्ति श्री वटेशु । जो लपोनि जगदाभासु । दावी मग ग्रासु । प्रगटला करी ॥ १ ॥ प्रगटे तंव तंव न दिसे । लपे तंव तंव आभासे । प्रगट ना लपाला असे । न खोमता जो ॥

अभ्यंगस्नान केल्याने होणारे लाभ

अभ्यंगस्नान केल्याने होणारे लाभ

अभ्यंगस्नान म्हणजे सुर्योदयापुर्वी शरीराला औषधीय तेल व विविध औषधि वनस्पतिंचे चूर्ण तयार करुन शरीराला मर्दन करुन काही वेळानंतर स्नान करणे होय .. १. त्वचेला नेहमी स्निग्धता असावी लागते, म्हणून तेल लावतात. २. ऊन पाणी हे मंगल आणि शरीराला सुखदायक आहे;

Don`t copy text!