गणेश पंचरत्न स्तोत्र

गणेश पंचरत्न स्तोत्र

॥ श्रीगणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम् ॥   हे गणेश पंचरत्न स्तोत्र रोज पठण किंवा श्रवण केल्याने सर्व दुःख – दारिद्र्य – चिंता – संकट यांचा नाश होऊन श्रीगणपती बाप्पा च्या कृपेने सर्व सौख्य – समृद्धी – समाधान – आरोग्य प्राप्त होते..   ।।

श्री गणपति सहस्रनामावली

श्री गणपति सहस्रनामावली

॥ श्रीगणपतिसहस्रनामावली ॥ ॐ गणेश्वराय नमः ॐ गणक्रीडाय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ एकदंष्ट्राय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ गजवक्त्राय नमः ॐ महोदराय नमः ॐ लम्बोदराय नमः ॐ धूम्रवर्णाय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्ननायकाय नमः ॐ

गणपती स्तोत्र

गणपती स्तोत्र

गणपती स्तोत्र आज चतुर्थी .. आज गणपती बाप्पाचे विशेष पूजन अर्चन करावे. ज्यांना उपवास शक्य असेल , इच्छा असेल त्यांनी उपवास करावा . उपवास म्हणजे देवाजवळ वास असे अपेक्षित आहे . किंवा आपल्या मनात देवाचा सदैव वास .. म्हणजे त्याचे

श्रीराघवचैतन्यविरचितं महागणपतिस्तोत्र

श्रीराघवचैतन्यविरचितं महागणपतिस्तोत्रम्‌ । तच्छिष्यकृतया टिप्पण्या समेतम्‌ । योगं योगविदां विधूतविविधव्यासङ्गशुद्धाशय- प्रादुर्भूतसुधारसप्रसृमरध्यानास्पदाध्यासिनाम्‌ । आनन्दप्लवमानबोधमधुरामोदच्छटामेदुरं तं भूमानमुपास्महे परिणतं दन्तावलस्यात्मना ॥ १ ॥ दन्तावलो गजस्तस्येवास्यं मुखं यस्य स गजाननस्तदात्मना तद्रूपेण परिणतं तं भूमानं परं ब्रह्मोपास्महे । कीदृशं तम्‌ । आनन्दो ब्रह्मानन्दस्तेन प्लवमानः ।

एकदंतस्तोत्रम्

एकदंतस्तोत्रम्

श्रीगणेशायनम: ॥ मदासुरं सुशांतं वै दृष्ट्‌वा विष्णुमुखा: सुरा: । भृग्वादयश्च मुनय एकदंतं समाययु:  ॥ १ ॥ प्रणम्य तं प्रपूज्यदौ पुनस्तं नेमुरादरात् । तुष्टुवुर्हर्षसंयुक्ता एकदंतं गणेश्वरम् ॥ २ ॥ देवर्षय ऊचु: ॥ सदात्मरूपं सकलादिभूतममायिनं सोहमचिंत्यबोधम् ।अनादिमध्यांतविहीनमेकं तमेकदंतं शरणं व्रजाम: ॥ ३ ॥ अनंतचिद्‌रूपमयं

%d bloggers like this: