Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

चामुंडेश्वरी स्तोत्र

चामुंडेश्वरी मंगल स्तोत्र ऋषि मार्कण्डेय कृत श्री शैलराज तनये चण्ड मुण्ड निषूदिनी मृगेन्द्र वाहने तुभ्यं चामुण्डायै सुमङ्गलं। पञ्च विंशति सालाड्य श्रीचक्रपुर निवासिनी बिन्दुपीठ स्थिते तुभ्यं चामुण्डायै सुमङ्गलं॥ राज राजेश्वरी श्रीमद् कामेश्वर कुटुम्बिनीं युग नाध तते तुभ्यं चामुण्डायै सुमङ्गलं॥ महाकाली महालक्ष्मी

ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र1

श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम् ॥ न्यासः ॥ अस्य श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रमाला मन्त्रस्य । वशिन्यादिवाग्देवता ऋषयः । अनुष्टुप् छन्दः । श्रीललितापरमेश्वरी देवता । श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजम् । मध्यकूटेति शक्तिः । शक्तिकूटेति कीलकम् । श्रीललितामहात्रिपुरसुन्दरीप्रसादसिद्धिद्वारा चिन्तितफलावाप्त्यर्थे जपे विनियोगः । ॥ ध्यानम् ॥ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलि स्फुरत् ,

श्री सूक्त

श्री सुक्त  हरिः ऊँ ॐ हिरण्यवर्णांहरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम् । चन्द्रांहिरण्मयींलक्ष्मीं जातवेदोमआवह॥१॥ तां मआवह जातवेदोलक्ष्मी मनपगामिनीम्। यस्यां हिरण्यंविन्देयं गामश्वंपुरुषानहम् ॥२॥ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्। श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवीजुषताम् ॥३।। कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तींतृप्तांतर्पयन्तीम् । पद्मेस्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वयेश्रियम् ॥४॥ चन्द्रांप्रभासां यशसाज्वलन्तीं श्रियंलोकेदेवजुष्टामुदाराम्। तां पद्मिनीमीं शरणमहंप्रपद्ये

कुंजीका स्तोत्र

श्री सिद्ध कुंजीका स्तोत्र सिद्धकुन्जिका स्तोत्रं शिव उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुंजिकास्तोत्रमुत्तमम् । येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः भवेत् ॥१॥ न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् । न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम् ॥२॥ कुंजिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् ।

आर्यादुर्गाष्टकम्

॥ आर्यादुर्गाष्टकम् ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ आर्यादुर्गाऽभिधाना हिमनगदुहिता शङ्करार्धासनस्था, माता षाण्मातुरस्याखिलजनविनुता संस्थिता स्वासनेऽग्र्ये । गीता गन्धर्वसिद्धैर्विरचितबिरुदैर्याऽखिलाङ्गेषु पीता, संवीता भक्तवृन्दैरतिशुभचरिता देवता नः पुनातु ॥ १॥ मातस्त्वां साम्बपत्नीं विदुरखिलजना वेदशास्त्राश्रयेण, नाहं मन्ये तथा त्वां मयि हरिदयितामम्बुजैकासनस्थाम् । नित्यं पित्रा स देशे निजतनुजनिता

श्रीकामाक्षी शरणपंचक

श्रीकामाक्षी शरणपंचक स्तोत्र श्रीकामाक्षे तव शरणम्‌ । भो करूणाक्षे तव शरणम्‌ । अलक्ष लक्षे सर्व साक्षे । मंगलाक्षे तव शरणम्‌ ॥१॥ आदीमाते तव शरणम्‌ । दुर्गे शांते तव शरणम्‌ ॥२॥ विश्वपालके तव शरणम्‌ । विश्वचालके तव शरणम्‌ । भक्तरक्षके मोक्षदायके

देवी अर्गला स्तोत्र

॥अथार्गलास्तोत्रम्॥ ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन / उपासना हेतू जपे विनियोगः॥ ॐ नमश्‍चण्डिकायै॥ मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥१॥ जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि। जय

देवी कीलक स्तोत्र

अथ कीलकस्तोत्रम्  ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः,  श्रीमहासरस्वती देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन / कुलदेेेवी उपासना हेेेतू  जपे विनियोगः। ॐ नमश्‍चण्डिकायै॥ मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे। श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे॥१॥ सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम्। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः॥२॥ सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि। एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण

मीनाक्षी स्तोत्रम्

मीनाक्षीस्तोत्रम् श्रीविद्ये शिववामभागनिलये श्रीराजराजार्चिते श्रीनाथादिगुरुस्वरूपविभवे चिन्तामणीपीठिके । श्रीवाणीगिरिजानुताङ्घ्रिकमले श्रीशांभवि श्रीशिवे मध्याह्ने मलयध्वजाधिपसुते मां पाहि मीनाम्बिके ॥१ ॥ चक्रस्थेऽचपले चराचरजगन्नाथे जगत्पूजिते आर्तालीवरदे नताभयकरे वक्षोजभारान्विते । विद्ये वेदकलापमौलिविदिते विद्युल्लताविग्रहे मातः पूर्णसुधारसार्द्रहृदये मां पाहि मीनाम्बिके ॥२ ॥ कोटीराङ्गदरत्नकुण्डलधरे कोदण्डबाणाञ्चिते कोकाकारकुचद्वयोपरिलसत्प्रालम्बहाराञ्चिते । शिञ्जन्नूपुरपादसारसमणीश्रीपादुकालंकृते मद्दारिद्र्यभुजंगगारुडखगे

Don`t copy text!