गणेश स्तोत्र – अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

गणेश पंचरत्न स्तोत्र

गणेश पंचरत्न स्तोत्र

where can i purchase propecia ॥ श्रीगणेशपञ्चरत्नस्तोत्रम् ॥   हे गणेश पंचरत्न स्तोत्र रोज पठण किंवा श्रवण केल्याने सर्व दुःख – दारिद्र्य – चिंता – संकट यांचा नाश होऊन श्रीगणपती बाप्पा च्या कृपेने सर्व सौख्य – समृद्धी – समाधान – आरोग्य प्राप्त होते..   ।।

गणपती स्तोत्र

गणपती स्तोत्र

गणपती स्तोत्र आज चतुर्थी .. आज गणपती बाप्पाचे विशेष पूजन अर्चन करावे. ज्यांना उपवास शक्य असेल , इच्छा असेल त्यांनी उपवास करावा . उपवास म्हणजे देवाजवळ वास असे अपेक्षित आहे . किंवा आपल्या मनात देवाचा सदैव वास .. म्हणजे त्याचे

श्रीराघवचैतन्यविरचितं महागणपतिस्तोत्र

श्रीराघवचैतन्यविरचितं महागणपतिस्तोत्रम्‌ । तच्छिष्यकृतया टिप्पण्या समेतम्‌ । योगं योगविदां विधूतविविधव्यासङ्गशुद्धाशय- प्रादुर्भूतसुधारसप्रसृमरध्यानास्पदाध्यासिनाम्‌ । आनन्दप्लवमानबोधमधुरामोदच्छटामेदुरं तं भूमानमुपास्महे परिणतं दन्तावलस्यात्मना ॥ १ ॥ दन्तावलो गजस्तस्येवास्यं मुखं यस्य स गजाननस्तदात्मना तद्रूपेण परिणतं तं भूमानं परं ब्रह्मोपास्महे । कीदृशं तम्‌ । आनन्दो ब्रह्मानन्दस्तेन प्लवमानः ।

एकदंतस्तोत्रम्

एकदंतस्तोत्रम्

श्रीगणेशायनम: ॥ मदासुरं सुशांतं वै दृष्ट्‌वा विष्णुमुखा: सुरा: । भृग्वादयश्च मुनय एकदंतं समाययु:  ॥ १ ॥ प्रणम्य तं प्रपूज्यदौ पुनस्तं नेमुरादरात् । तुष्टुवुर्हर्षसंयुक्ता एकदंतं गणेश्वरम् ॥ २ ॥ देवर्षय ऊचु: ॥ सदात्मरूपं सकलादिभूतममायिनं सोहमचिंत्यबोधम् ।अनादिमध्यांतविहीनमेकं तमेकदंतं शरणं व्रजाम: ॥ ३ ॥ अनंतचिद्‌रूपमयं

गणपतिस्तवः ।

गणपतिस्तवः ।

गणपतिस्तवः । श्रीगणेशाय नमः ॥ ऋषिरुवाच ॥ अजं निर्विकल्पं निराहारमेकं निरानन्दमानंदमद्वैतपूर्णम् ॥ परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम् ॥१॥ गुणातीतमानं चिदानंदरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम् ॥ मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेश भजेम् ॥२॥ जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशम् ॥ जगद्व्यापिनं

ऋणमुक्ति गणेश स्तोत्र

ऋणमुक्ति गणेश स्तोत्र अथ श्रीऋणविमोचन महागणपतीस्तोत्रमंत्रस्य शुक्राचार्य ऋषी: , ऋणवोमोचनमहागणपतिर्देवता, अनुष्टुप् छन्दः, ऋणविमोचनमहागणपतिप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः !! ॐ स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलम् ! षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये !! १ !! महागणपतिं वन्दे महासेतुं महाबलम् ! एकमेवाद्वितीयं तु नमामि ऋणमुक्तये !! २