सूर्य स्तोत्र – अथातो ब्रह्मजिज्ञासा

आदित्यस्तोत्रम्

buy Keppra online uk ॥ आदित्यस्तोत्रम् ॥ श्रीगणेशाय नमः । नवग्रहाणां सर्वेषां सूर्यादीनां पृथक् पृथक् । पीडा च दुःसहा राजञ्जायते सततं नृणाम् ॥ १॥ पीडानाशाय राजेन्द्र नामानि शृणु भास्वतः । सूर्यादीनां च सर्वेषां पीडा नश्यति शृण्वतः ॥ २॥ आदित्य सविता सूर्यः पूषार्कः शीघ्रगो रविः

श्रीसूर्याष्टकम्

श्रीसूर्याष्टकम्

श्रीसूर्याष्टकम् आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर । दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तुते ॥ सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपमात्मजम् । श्वेत पद्मधरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम ॥ लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहम् । महापापहरं देवं तं सूर्य प्रणमाम्यहम्॥ त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मविष्णुमहेश्वम् । महापापहरं देवं तं