धनलक्ष्मी स्तोत्र

धनलक्ष्मी स्तोत्र

धनलक्ष्मी स्तोत्र नमः सर्व स्वरूपे च नमो कल्याणदायिके । महासम्पत्प्रदे देवि धनदायै नमोऽस्तुते॥ महाभोगप्रदे देवि महाकामप्रपूरिते । सुखमोक्षप्रदे देवि धनदायै नमोऽस्तुते॥ ब्रह्मरूपे सदानन्दे सच्चिदानन्दरूपिणी । धृतसिद्धिप्रदे देवि धनदायै नमोऽस्तुते॥ उद्यत्सूर्यप्रकाशाभे उद्यदादित्यमण्डले । शिवतत्वप्रदे देवि धनदायै नमोऽस्तुते॥ शिवरूपे शिवानन्दे कारणानन्दविग्रहे ।

आर्यभटीयम् – पादः ४ आर्यभट

आर्यभटीयम् – पादः ४ आर्यभट

[wpmem_form login] आर्यभटीयम् – पादः ४ आर्यभटः गोलपाद मेषऽदेस्कन्याअन्तं समं उदचपमण्डल अर्धं अपयातम् । तौल्यऽदेस्मीनान्तं शेष अर्धं दक्षिणेन एव ।। ४.१ ।। ताराग्रहैन्दुपातास् भ्रमन्ति अजस्रं अपमण्डले अर्कस्च । अर्कात्च मण्डल अर्धे भ्रमति हि तस्मिन्क्षितिछाया ।। ४.२ ।। अपमण्डलस्य चन्द्रस्पातात् याति

आर्यभटीयम् — पादः १ आर्यभटः

आर्यभटीयम् — पादः १ आर्यभटः

[wpmem_form login] आर्यभटीयम् — पादः १ आर्यभटः दशगीतिकापाद प्रणिपत्य एकं अनेकं कं सत्यां देवतां परं ब्रह्म । आर्यभटस् त्रीणि गदति गणितं कालक्रियां गोलम् ।। १.१ ।। वर्गाक्षराणि वर्गे अवर्गे अवर्गाक्षराणि कात् ङ्मौ यस् । खद्विनवके स्वरास् नव वर्गे अवर्गे नव

आर्यभटीयम् — पादः २ आर्यभटः

आर्यभटीयम् — पादः २ आर्यभटः

[wpmem_form login] आर्यभटीयम् — पादः २ आर्यभटः गणितपाद ब्रह्मकुशशिबुधभृगुरविकुजगुरुकोणभगणान् नमस्कृत्य । आर्यभटस्तु इह निगदति कुसुमपुरे अभ्यर्चितं ज्ञानम् ।। २.१ ।। एकं दश च शतं च सहस्रं अयुत नियुते तथा प्रयुतम् । कोटि अर्बुदं च वृन्दं स्थानात्स्थानं दशगुणं स्यात् ।। २.२

आर्यभटीयम् — पादः ३ आर्यभटः

आर्यभटीयम् — पादः ३ आर्यभटः

[wpmem_form register] आर्यभटीयम् — पादः ३ आर्यभटः कालक्रियापाद वर्षम् द्वादशमासास् त्रिंशत्दिवसस् भवेत्सस्मासस्तु । षष्टिस्नाड्यस्दिवसस् षष्टिस्च विनाडिका नाडी ।। ३.१ ।। गुरुअक्षराणि षष्टिस्विनाडिका आर्क्षी षटेव वा प्राणास् । एवं कालविभागस्क्षेत्रविभागस्तथा भगणात् ।। ३.२ ।। भगणास् द्वयोस् द्वयोस्ये विशेषशेषास्युगे द्वियोगास्ते । रविशशिनक्षत्रगणास्सम्मिश्रास्च

%d bloggers like this: