यमप्रीत्यर्थं यमस्तोत्रम्

स्तोत्र - मंत्र  > संकीर्ण इतर स्तोत्र Posted at 2018-11-07 13:24:41
यमप्रीत्यर्थं यमस्तोत्रम् जेव्हा भरणी किंवा मघा नक्षत्र असेल तेव्हा मृत्यू देवता यमधर्माचे नामस्मरण - स्तोत्र पठण केल्याने दीर्घायुष्य , सुदृढता प्राप्त होते.. तसेच पितृदोष कमी होऊन पितरांना सद्गती मोक्ष प्राप्त होण्यास मदत होते व त्यांचे आशिर्वाद मिळतात.. दक्षिण दिशेला नमस्कार करून ( १ / ३ / ५ / ८ वेळा ) पितृस्तोत्र म्हणावे / ऐकावे ( शक्य असल्यास यमस्तोत्र सुद्धा ) .. तसेच जमल्यास संध्याकाळी मंदिरात किंवा पिंपळाखाली धूप दिप लावून हे स्तोत्र म्हणावे .. यमद्वितीया ( भाऊबीज ) , धनत्रयोदशी , नरकचतुर्दशी , सोमवती अमावस्या , या दिवशी यमस्तोत्र व यमाची 14 नावे पठण - स्मरण करणे.. ॐ नियमस्थः स्वयं यश्च कुरुतेऽन्यान्नियन्त्रितान् । प्रहरिणे मर्यादानां शमनाय तस्मै नमः ॥ १॥ यस्य स्मृत्या विजानाति भङ्गुरत्वं निजं नरः । प्रमादालस्यरहितो बोधकाय नमोऽस्तुते ॥ २॥ विधाय धूलिशयनं येनाहं मानिनां खलु । महतां चूर्णितो गर्वः तस्मै नमोऽन्तकाय च ॥ ३॥ यस्य प्रचण्डदण्डस्य विधानेन हि त्रासिताः । हाहाकारं प्रकुर्वन्ति दुष्टास्तस्मै नमो नमः ॥ ४॥ कृपादृष्टिरनन्ता च यस्य सत्कर्मकारिषु । पुरुषेश नमस्तस्मै यमाय पितृस्वामिने ॥ ५॥ कर्मणां फलदानं हि कार्यमेव यथोचितम् । पक्षपातो न कस्यापि नमो यस्य यमाय च ॥ ६॥ यस्य दण्डभयाद्रुद्धः दुष्प्रवृत्तिं कुकर्मकृत् । कृतान्ताय नमस्तस्मै प्रदत्ते चेतनां सदा ॥ ७॥ प्राधान्यं येन न्यायस्य महत्त्वं कर्मणां सदा । मर्यादारक्षणं कर्त्रे नमस्तस्मै यमाय च ॥ ८॥ न्यायार्थं यस्य सर्वे तु गच्छन्ति मरणोत्तरम् । शुभाशुभं फलं प्राप्तुं नमस्तस्मै यमाय च ॥ ९॥ सिंहासनाधिरूढोऽत्र बलवानपि पापकृत् । यस्याग्रे कम्पते त्रासात्तस्मै नमोऽन्तकाय च ॥ १०॥ ॥ इति श्रीयमस्तोत्रं समाप्तम् ॥

Search

Search here.