पितृ सूक्त पितृ स्तोत्र

स्तोत्र - मंत्र  > संकीर्ण इतर स्तोत्र Posted at 2016-02-11 15:47:42
पितृदोष निवारण होऊन पितरांना मोक्ष , सद्गती प्राप्त होण्यासाठी आणि पितरांचा निरंतर आशीर्वाद प्राप्त होण्यासाठी हे स्तोत्र पठण करावे. दर अमावस्येला तसेच दर महिन्यात येणाऱ्या भरणी व मघा नक्षत्र च्या दिवशी या स्तोत्राचे श्रद्धापूर्वक पठण करावे. कॅलेंडर वर दिवसाचे नक्षत्र कोणते ते दिले असते. तसेच जमल्यास पिंपळाचे झाडाला दूध पाणी देऊन थोडा दहीभात ठेवून त्या झाडाखाली हे स्तोत्र पठण केल्यास अजून उत्तम फलप्राप्ती .. यासह आपले कर्म व प्रवृत्ती सात्विक असावी.. जर पितृपक्षात हे स्तोत्र रोज पठण केल्यास पितृदोष कमी होऊन पितरांची कृपासिद्धी प्राप्त होते. अनेकांना याचा खूप चांगला अनुभव आलेला आहे.. [audio mp3="http://www.shyamjoshi.org/wp-content/uploads/2016/02/पितृस्तोत्र-Pitru-Stotra.mp3" loop="true" autoplay="true" preload="auto"][/audio] पितृसुक्त / पितृ स्तोत्र मार्कण्डेय उवाच एवं तु स्तुवतस्तस्य तेजसो राशिरुच्छ्रितः । प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः ॥ ३७ ॥ तद् दृष्ट्वा सुमहत्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् । जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचिः स्तोत्रमिदं जगौ ॥ ३८ ॥ रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम् । नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् ॥ १ ॥ इद्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा । सप्तर्षीणां तथान्येषां तान्नमस्यामि कामदान् ॥ २ ॥ मन्वादीनां च नेतारः सूर्याचन्द्रमसोस्तथा । तान्नमस्याम्यहं सर्वान् पितृनप्युदधावपि ॥ ३ ॥ नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा । द्यावा पृथिव्योश्र्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ ४ ॥ प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च । योगेश्र्वरेभ्यश्र्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः ॥ ५ ॥ नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु । स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ॥ ६ ॥ सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा । नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् ॥ ७ ॥ अग्निरुपांस्तथैवान्या नमस्यामि पितृनहम् । अग्निसोममयं विश्र्वं यत एतदशेषतः ॥ ८ ॥ ये च तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः । जगत्स्वरुपिणश्र्चैव तथा ब्रह्मस्वरुपिणः ॥ ९ ॥ तेभ्योsखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः । नमो नमो नमस्तेsतु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः ॥ १० ॥ मार्कण्डेय उवाच एवं स्तुतास्ततस्तेन तेजसो मुनिसत्तमाः । निश्र्चक्रमुस्ते पितरो भासयन्तो दिशो दश ॥ ११ ॥ निवेदनं च यत्तेन पुष्पगन्धानुलेपनम् । तद्भूषितानथ स तान् ददृशे पुरतः स्थितान् ॥ १२ ॥ प्रणिपत्य रुचिर्भक्त्या पुनरेव कृताञ्जलिः । नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यमित्याह पृथगादृतः ॥ १३ ॥ ॥ इति श्री गरुड पुराणे रुचिकृतं पितृस्तोत्रं संपूर्णम् ॥   आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं देवर्षिपितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः । पितृवंशे मृता ये च मातृवंशे तथैव च, गुरुश्वशुरबन्धूनां ये चान्ये बान्धवाः मृताः । ते तृप्तिमखिला यान्तु ये चास्मत्ता ये काङ्क्षिणः, ये बान्धवाsबान्धवा वा येsन्यजन्मनि बान्धवाः । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मद्दत्तेनाम्बुनाखिलाः देवासुरास्तथा यक्षा नागाः गन्धर्वराक्षसाः । पिशाचाः गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः,जलेचराभूमिचरा वाय्वाहारश्चजन्तवः । ते तृप्तिमखिला यान्तु मद्दत्तेनाम्बुनाखिलाः , नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः तेषामाप्यायनायैतद्दीयते सलिलं मया । अतीतकुलकोटीनाम् सप्तद्वीपनिवासिनाम्, आब्रह्मभुवनाँल्लोकानिदमस्तु तिलोदकम् । श्री श्याम जोशी गुरुजी टिटवाळा

Search

Search here.